20.11.2018
Obavijest poreznim obveznicima o reprogramiranju poreznog duga sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“, broj 62/2018)
​Dana 21. srpnja 2018. stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (u daljnjem tekstu Zakon), koji je objavljen u Narodnim novinama broj 62/2018.  Predmet Zakona su uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika za koje se provodi ovršni postupak i reprogram poreznog duga koji nije naplaćen ovrhom odnosno otpisan prema Zakonu. Dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga definiranog Zakonom i koja se na dan stupanja na snagu Zakona još uvijek provodi. Zakonom je propisano kako dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona još uvijek provodila.
 

Između ostalog, Zakonom je propisano kako za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama Zakona, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegov reprogram, pri čemu se dospjelim poreznim dugom smatra dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela definiranog odredbama zakona koji propisuje opći porezni postupak. Dužnik podnosi zahtjev za reprogram ispostavi nadležnoj po mjestu prebivališta.

 
Zahtjev za reprogram se podnosi na obrascu uz koji je dužnik obvezan dostaviti potvrdu Financijske agencije o ukupnom iznosu osnova vjerovnika iz grupe I. koje je Financijska agencija prestala izvršavati temeljem Zakona. Ako u ime dužnika zahtjev podnosi opunomoćenik, zahtjevu je potrebno priložiti i punomoć.
 
Zahtjev treba sadržavati osnovne podatke potrebne za postupanje po zahtjevu i to:
 

a) Podatke o podnositelju zahtjeva:

- Ime i prezime

- Adresu

- OIB

- Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

b) Podatke o tome kome se zahtjev podnosi:
- Naziv područnog ureda
- Naziv ispostave
c) Podatke o vjerovnicima grupe I. koji su otpisali dug u ukupnom 10.000,00 kuna sukladno Zakonu:
- Naziv vjerovnika
- Iznos
d) Podatke o rješenju o ovrsi temeljem kojega se traži reprogram poreznog duga:
- Klasu

- Urudžbeni broj

- Datum izdavanja

e) Podatak u razdoblju na koje se reprogram traži:
- Raspon duga
- Broj mjeseci otplate
 

 

Zahtjev treba biti vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva. Zakonom je propisano kako se zahtjev za odobrenje reprograma može podnijeti do 31. prosinca 2018. te će zahtjev zaprimljeni nakon isteka roka odbaciti rješenjem. Reprogramiranje dospjelog poreznog duga, za koji se provodi ovrha, a koji nije u potpunosti otpisan sukladno Zakonu, odobrava se u mjesečnim anuitetima, ovisno o visini dospjelog poreznog duga, i to:
 
VISINA POREZNOG DUGA
ROK OTPLATE
do 50.000,00 kuna
do 36 mjeseci
50.000,01 – 100.000,00 kuna
do 42 mjeseca
100.000,01 – 200.000,00 kuna
do 48 mjeseci
200.000,01 – 500.000,00 kuna
do 54 mjeseca
više od 500.000,00 kuna
do 60 mjeseci

 

 

 

Na reprogramiranu glavnicu dospjelog poreznog duga obračunava se zakonska zatezna kamata. Zakonom je propisano kako o zahtjevu za reprogram odlučuje rješenjem porezno tijelo prema pravilima propisanima za opći upravni postupak. Po izvršnosti rješenja o odobravanju reprograma ovrha će se obustaviti za iznos duga obuhvaćenog rješenjem o reprogramu. Ako se dužnik ne pridržava rokova i načina plaćanja reprogramiranog dospjelog poreznog duga utvrđenog navedenim rješenjem, porezno tijelo će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje o reprogramu.

Povratak na prethodnu stranicu