PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 

Prijava poreza na dobit za 2016. godinu podnosi se do 2. svibnja 2017. godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina. U nastavku se mogu preuzeti obrasci, Uputa za podnošenje Prijave poreza na dobit za 2016. godinu i Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu koja se primjenjuje na odgovarajući i prilagođen način u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu, uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2016. godine.  

 

Uputa za podnošenje Prijave poreza na dobit za 2016. godinu 

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu

Obrazac PD  

Obrazac POD-RDG  

Obrazac POD-BIL 

 

Godišnje financijske izvještaje s mogućnošću popunjavanja i izračuna možete preuzeti na stranicama Fine!