O NAMA

 

Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

 

 

DJELOKRUG POREZNE UPRAVE:

 

 (1) Porezna uprava priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima te obavlja naplatu i porezni nadzor.

(2) Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave.

(3) Porezna uprava sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike.

(4) Porezna uprava obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama, sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

(5) Poslovi Porezne uprave su:

1. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava

2. zaprimanje prijava, evidentiranje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplata i povrat poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

3. prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o osobama prijavljenim na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveznog osiguranja

4. utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja

5. zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa i evidentiranje nastalih obveza

6. izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika, ovisno o njihovoj nadležnosti propisanoj posebnim propisima, o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima

7. provjera činjenica bitnih za oporezivanje

8. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze

9. provođenje provjere, neizravnog nadzora i poreznog nadzora te nadzor obračunavanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

10. otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela

11. provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te poslovi vezani uz stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe

12. provođenje mjera osiguranja naplate

13. izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava

14. vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa

15. vođenje registra poreznih obveznika

16. izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

17. izrada stajališta Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskog vijeća te u postupcima zbog povrede prava Europske unije

18. provođenje međunarodnih ugovora iz područja poreza

19. međuinstitucionalna suradnja razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba radi praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza

20. određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju

21. razmjena podataka u realnom vremenu o osobama upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima, radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima

22. prikupljanje i evidentiranje podataka o neoporezivim primicima, odnosno primicima koji ne podliježu oporezivanju

23. izrada nacrta prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću, zabavnih igara i nagradnih igara, provođenje natječaja za igre na sreću te izdavanje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

24. izgradnja, unapređenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave

25. uspostava i razvijanje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza i korištenje poreznog informacijskog sustava te uspostava sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza

26. čuvanje ili prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela.

(6) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

(7) Uvjeti, opseg i naknada za obavljanje poslova iz stavka 6. ovoga članka uređuju se odlukom koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno tijelo za druga javna i ostala davanja propisana zakonom, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(8) Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva financija, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima.

 

 

Porezna uprava obavlja i druge poslove propisane Zakonom o Poreznoj upravi.