ePKK - Dohvat podataka iz poreznih knjigovodstvenih kartica poreznih obveznika

 

ePKK je elektronička usluga koja svim poreznim obveznicima (poslovnim subjektima) omogućuje jednostavan i siguran dohvat podataka iz njihovih porezno knjigovodstvenih kartica te za sve one poslovne subjekte za koje imaju ovlaštenja.

Porezno knjigovodstvena kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini.

Podaci se mogu zatražiti za:
tekuću godinu – s bilo kojim datumom obračuna (manjim ili većim od tekućeg datuma)
prethodnu godinu – s 31.12.

Datum obračuna označava datum do kojega će u knjigovodstvenoj kartici koja se traži na uvid biti obračunane kamate na nepravovremeno plaćene obveze. Osim toga, taj datum također znači da knjigovodstvena kartica sadrži sve stavke zaduženja koje imaju datum dospijeća od početka godine zaključno s datumom dospijeća te uplate uplaćene do toga datuma, povrate i storno uplate.

Nakon slanja „Zahtjeva za PKK (Porezno knjigovodstvena kartica)“ putem aplikacije ePorezna na ekranu će se prikazati zbirni podaci kartice poreznog obveznika:

 1. Opći podaci o poreznom obvezniku - OIB, naziv/ime i prezime obveznika, adresa sjedišta odnosno prebivališta poreznog obveznika,
 2. šifra i naziv ispostave Porezne uprave nadležne za obveznika i
 3. zbirni financijski podaci sveukupno i po vrstama praćenja pojedinih obveza.

 

Vrste praćenja su:

 1. Knjigovodstveno praćenje u nadležnosti Porezne uprave
 2. Carinsko praćenje - porez na dodanu vrijednost i posebni porezi (tuzemne obveze i obveze nastale kod uvoza)

 

Napomena: podaci u knjigovodstvenom praćenju se odnose na evidencije Porezne uprave, a za podatke o posebnim porezima i carinskom praćenju nadležna je Carinska uprava te iste Porezna uprava preuzima na uvid iz carinskih evidencija.

Iz početne porezno knjigovodstvene kartice postupno se ulazi u analitiku računa. Prema tome, odabirom pojedine vrste praćenja prikazani su svi računi poreznog obveznika na kojima ima evidentirane promete s financijskim podacima (duguje, potražuje, ukupni saldo, dospjeli dug i ukupno dospjelo). 

Odabirom određenog računa prikazuju se zbirni financijski podaci ukupno za vrstu praćenja u kojoj je taj račun, zbirni financijski podaci za taj račun po svim ispostavama te popis ispostava na kojima su evidentirani prometi za taj račun s financijskim podacima (duguje, potražuje, ukupni saldo, dospjeli dug i ukupno dospjelo) po svakoj ispostavi.

Odabirom ispostave ponovo se prikazuju zbirni financijski podaci za vrstu praćenja, odabrani račun (ukupno po svim ispostavama) te zbirni financijski podaci za račun na odabranoj ispostavi:

 • duguje - ukupni dugovni promet
 • potražuje - ukupni potražni promet
 • nedospjele obveze – evidentirane obveze koje nisu dospjele do datuma obračuna (podaci se prikazuju za tekuću godinu, a za prethodnu godinu taj podatak je 0)
 • nenaplaćene kamate - obračunane nenaplaćene kamate do datuma obračuna (podaci se prikazuju za tekuću godinu, a za prethodnu godinu taj podatak je 0)
 • ukupni saldo - razlika dugovnog i potražnog prometa koji može biti dugovni ili potražni (s oznakom “-“)
 • dospjeli dug - svota neplaćenih obveza dospjelih do datuma obračuna
 • ukupno dospjelo - svota dospjelih neplaćenih obveza uključujući i obračunane kamate (do datuma obračuna)

Nakon toga prikazana je detaljna knjigovodstvena kartica odabranog računa.

Na knjigovodstvenoj kartici evidentirano je početno stanje duga ili preplate i zadužene kamate (prijenos stanja iz prethodne godine) i stavke zaduženja, uplata odnosno povrata u godini na koju se odnosi knjigovodstvena kartica.

Knjigovodstvena kartica je podijeljena na nekoliko stupaca:

 1. broj dokumenta - naznačen je broj dokumenta temeljem kojeg je izvršeno knjiženje
 2. datum valute - naznačen je datum dospijeća obveze odnosno datum od kojeg teče obračun kamata (na računima za koje se vrši obračun kamata)
 3. datum knjiženja - označava datum kada je izvršeno knjiženje, a kod knjiženja uplata/povrata/storno uplata datum kada je transakcija provedena u platnom prometu
 4. općina - naznačena je statistička oznaka općine (ili posljednje tri znamenke šifre ispostave) koja je zadužila obveznika odnosno šifra općine na koju je izvršena uplata
 5. vrsta knjiženja - naznačena je šifra vrste knjiženja ( IKA – index knjigovodstvene aktivnosti ) i opis proknjižene stavke (predujam, zaduženje kamata, uplata itd.)
 6. godina za koju se knjiži - upisana je godina na koju se odnosi knjiženje. (Kod knjiženja zaduženja upisana je godina na koju se odnosi porezna obveza)
 7. duguje - stavke knjižene na dugovnoj strani odnose se na zaduženje (ili storniranje) porezne obveze, zaduženja i naplate kamata
 8. potražuje – stavke knjižene na potražnoj strani odnose se na podmirivanje poreznih obveza (uplate, povrati i storno uplate)

 

Knjigovodstvenu karticu s podacima koji se trenutno nalaze na ekranu (zbirna ili detaljna knjigovodstvena kartica) je moguće pohraniti - spremiti na računalo ili je ispisati.

Skrećemo pozornost da se u slučaju neusklađenih podataka prikazanih na porezno knjigovodstvenoj kartici s podacima u službenim evidencijama poreznog obveznika, porezni obveznik treba obratiti:

 • za podatke iz knjigovodstvenog praćenja – nadležnom referentu u ispostavi Porezne uprave
 • za podatke o posebnim porezima i carinskom praćenju – Carinskoj upravi.

Na ovim linkovima možete pronaći sljedeće:

Opis načina obračuna i knjiženja kamata na knjigovodstvenoj kartici

Šifarnik vrsta knjiženja